Insidan av en biogasanläggning

En enda kontakt räcker för omfattande skador

Många problem med korrosiva angrepp kan med relativt enkla medel förhindras i industrin eller upptäckas i tid. Detta genom att utföra kontaktmätningar och fastställa om det finns förekomst av galvaniska strömmar mellan ingjuten armering och andra konstruktioner 

Västblekinge Miljö är ett kommunalt bolag som hanterar avfall. Till anläggningen hör två rötkammare som togs i drift 2013. Men efter bara tre månader sjönk trycket i en av kammarna. Det konstaterades att hål uppstått i de värmerör som var monterade mot en vägg mot rötkammarens insida.

– En omfattande utredning följde för att försöka hitta orsaken, men initialt gick man bet. Rören byttes till omålade rör av låglegerat kolstål. Oron gnagde dock fortfarande, berättar forskningsledare Bror Sederholm.

Kontaktpunkt orsakade hål

Efter tre år föll trycket igen och Swerea fick uppdraget att åter undersöka anläggningen tillsammans med Västblekinge Miljö och tidigare involverade konsulter. Hål upptäcktes igen och nya mätningar gjordes av bland annat av rörens mikrostruktur och tjocklek.

– Efter ytterligare mätningar lyckades vi lokalisera problemet – en kontaktpunkt mellan ett värmerör och armering. När vi tagit bort den uppstod inte längre några strömmar. För säkerhets skull byttes rören igen och kloridanalyser gjordes. De visade på låga kloridhalter i betongen vid armeringen, vilket innebär en försumbar korrosionsrisk under kommande 50 år. Det vill säga inga fler stopp orsakade av korrosion de närmaste decennierna, säger Bror Sederholm.

Noggrannhet lönar sig

Lärdomarna från händelsen är att en enda kontaktpunkt kan orsaka omfattande skador. En viktig slutsats är också att vara väldigt noga vid montering av stålrör i korrosiva miljöer och att mäta kontinuerligt och med flera mätmetoder så att galvaniska strömmar upptäcks tidigt.

Agenda 2030 hållbarhetsmål