Flödesschema för energieffektivisering

Helhetssyn ger lägre energikostnad

Swerea har tillsammans med industrin utvecklat en metod för att analysera energieffektiviteten och identifiera förbättringar i tillverkningsprocesser. Målet är att hjälpa industrin att ställa om till en mer koldioxidsnål och resurseffektiv produktion.

En ny metod har utvecklats för att hjälpa industrin att öka energieffektiviteten i sina tillverkningsprocesser. Analyserna görs utifrån ett helhetsperspektiv och resulterar i kostnadseffektivare produktion, ökad processkunskap och minskade koldioxidutsläpp.

Personalen den främsta tillgången

Konceptet innebär att industriföretaget följer en metodik där intern personal och experter är den främsta tillgången. Personalen utvecklar en samsyn om hur företagets processer fungerar och vilka processkrav som styr energianvändningen. Genom att medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och arbetsuppgifter utbyter erfarenheter sprids olika kunskaper och den individuella kompetensen övergår till att vara kollektiv.

– Tanken är att hela organisationen ska utveckla en samsyn om sina system, vilket genom ökad kompetens och ständiga förbättringar ska leda till effektiva och stabila processer, säger Anders Svensson, projektledare på Swerea.

1500 MWh energibesparing

En studie på Scanias axelmåleri i Södertälje visar att energibesparingarna kan bli drygt 1 500 megawattimmar. Det motsvarar en årlig energianvändning för 60 standardvillor.

Roland Dahlström, chef för Energi och Media vid Scania Industrial Maintenance AB, ser stor potential i metoden.

– Några delar av metoden är riktigt vassa och har gett oss värdefull kunskap i vårt arbete med att effektivisera axelmåleriet. Samtidigt finns det stor utvecklingspotential i de delar som ännu inte är färdigutvecklade och verifierade.