Minskade vibrationer förbättrar arbetsmiljö

Nollvision för vibrationsskador

Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom idag i Sverige. Nu vill forskarna visa att det går att ta fram lågvibrerande maskiner vilket kommer att minska risken för skador och därmed även samhällets och företagens kostnader.

Vibrationsskador förekommer inom flera olika branscher, till exempel byggsektorn och rivningsbranschen. Ofta drabbas unga människor och skadorna kan leda till domningar och stickningar i händerna eller att personen tappar känseln för beröring och temperatur.

Noll vibrationsskador

Inom projektet ”Noll vibrationsskador” har samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

Målet är att med hjälp av nyutvecklad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner. Swerea arbetar därför med att ta fram maskinprototyper för att visa att maskinernas vibrationer kan minska. Befintliga maskiner, så som mejselhammare och mutterdragare, byggs om för att sänka vibrationsnivåerna. Tekniker som används är balansringar och ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) vilka bygger på att vibrationerna minskas med hjälp av motkrafter till det som orsakar vibrationerna.

90 procent mindre vibrationer

Prototyperna provas för tillfället i fält. Bilia använder till exempel en mutterdragare och resultatet visar att de transienta (slående) högfrekventa vibrationerna kan minska med 90 procent.

Ett annat exempel kommer från stenindustrin. Med den nya ATVA-teknikens hjälp kan vibrationerna i en mejselmaskin minska med 80 procent, samtidigt som vikten halveras med bibehållen effektivitet.