Kärnkraftsanläggning

Så påverkas slutförvaret för kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ska ta fram ett slutförvar för bränslet från våra kärnkraftverk. Slutförvaret ska hålla i 100 000 år och säkerheten är viktig. Swerea har undersökt hur elektriska fält i bergrunden påverkar korrosionen på kapslarna.

Swerea har, i samarbete med SKB, beräknat hur korrosionen på de kopparkapslar som är avsedda att användas till slutförvaret av kärnbränsle påverkas av elektriska fält. Resultatet visar att fälten orsakar en obetydligt högre korrosionshastighet på kapseln.

Korrosion på grund av elektriska fält

Nuvarande uppskattningar av korrosionen baseras på diffusion av syre och sulfider. För att komplettera bilden av korrosionen har Swerea även utfört beräkningar föratt bedöma korrosionshastigheten till följd av elektriska fält i berggrunden.

Mellan Sverige och Finland går en likströmsförbindelse som kan drivas med bara en kabel. Återledning sker genom vatten och berggrund. Elektriska fält som uppstår runt de elektrodanläggningar som används kan, i princip, påverka korrosionen på kapslarna.

Mätning med hänsyn till miljöförändringar

Beräkningar har gjorts utifrån mätningar och simuleringar. De tar även hänsyn till att elektrodanläggningarna i framtiden kan komma att flyttas närmare slutförvaret och att havsvattennivån ändras.

– Swerea har länge arbetat inom området och har byggt upp erfarenheter och en bank av mätdata som gör beräkningarna mer träffsäkra, säger Claes Taxén, forskare på Swerea.

Metod för slutförvar

Den tänkta metoden för slutförvaret innebär att bränslet förvaras i kopparkapslar som placeras 500 meter under jord. SKB har ansökt om tillstånd hos strålsäkerhetsmyndigheten att bygga förvaret. Granskningen är klar 2017, och ett yttrande kommer då att lämnas till regeringen.