Korrosion i jord

Många ur samhällets synpunkt viktiga konstruktioner är förlagda i jorden och utsätts för dess korrosivitet. Som exempel kan nämnas våra vatten- och avloppsnät, naturgasledningar, cisterner för olja och bränslen, telekablar, kraftledningsstolparnas fundament, vägtrummor mm. Korrosion av dessa kan få förödande konsekvenser.

Korrosion i jord påverkas främst av vattenhalten, tillgång till syre, den kemiska sammansättningen, jordens redoxpotential, pH-värde, resistivitet och mikrobiell aktivitet. Jordsammansättningen varierar både vertikalt och horisontellt och påverkas starkt vid omgrävningar men även vid årstidsväxlingar.

Swerea har mer än 40 års erfarenhet av korrosion i jord. Vi kan hjälpa dig med bedömning av korrosionsrisker, livslängd och rekommendera åtgärder för att minska korrosionen.

Kontakt och mer information

Andrew Gordon

Andrew Gordon

Phone: 
+46 0()8 674 17 65