Material- och haverianalys av keramer

Vi erbjuder utvärdering av keramiska material med avseende på deras mikrostruktur, porositet och porstorleksfördelning samt mekaniska och termiska egenskaper. Området innefattar även utredning efter haverier.

Mikrostruktur

Elektronmikroskop (SEM) och elektronmikrosond (EPMA) ger möjlighet att i detalj studera ett materials mikrostruktur, dess sammansättning och homogenitet, förekomst av föroreningar, klarlägga brottorsaker genom fraktografianalys m m. Kombination av mikroskopiering och kemanalys av den studerade ytan ger värdefull information om materialet och dess egenskaper.

Porositet och porstorleksfördelning

Ett materials öppna porositet bestäms genom vatteninträngning och porstorleksfördelningen genom inträngning med kvicksilver (Hg) under tryck. Alla material som inte reagerar med kvicksilver kan analyseras.

Mekaniska egenskaper

Mekanisk utvärdering sker främst genom 3- eller 4-punkts böjprovning av standardiserade provstavar eller via någon alternativ testmetod. Kombination av mekanisk provning och fraktografisk analys av brottytan ger värdefull information för att säkerställa varför materialet har gått sönder. Detaljer framgår av separat produktblad.

Termiska egenskaper

Viktiga parametrar är materialets expansion som funktion av temperaturen, sönderfall och andra reaktioner under upphettning samt termochock.

 Materialanalyser inom mekaniska och termiska egenskaper (74.8 KB)

Kontakt och mer information

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94