biobaserat specialemballage
Foto: BLB Industries

Industriella aktörer utvecklar 3D-printade och biobaserade specialemballage

2 augusti, 2018

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab, samt Swerea SICOMP har beviljats 4,1 Mkr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing. Projektet som löper över tre år leds av Swerea SICOMP.

Idag är de plastgranulat som används för 3D printing fossilbaserade.  Genom att använda biomassa från grenar och toppar (GROT) ska projektet utveckla biobaserade granulat som är lämpliga för 3D printing av specialemballage.

Tidigare har 3D printing främst använts inom prototyptillverkning men utvecklingen av tekniken möjliggör idag utskrifter i stor skala. Fördelar med 3DP eller friformsframställning är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att GROT- baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag.

– GROT-baserat material är ytterligare en viktig pusselbit för att vi med vårt system ska kunna erbjuda industrin maximalt kostnadseffektiva lösningar, säger Tomas Burman operativ chef hos BLB Industries.

– För EcoRub är det intressant för vi kommer strax att ha maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är mycket lämpligt för detta projekt. Dessutom hoppas vi i framtiden kunna introducera blandningar med återvunnet gummi, som gör att vi får ett material som är väldigt slagsegt just genom att plast förstärks med träfibrer och gummikorn – säger Åke Paulsson, vd Ecorub AB

– För Nefab är det viktigt att vara i framkant gällande gröna material och återanvändning av spillvaror. Vi fokuserar även på innovativa produktionssätt som hjälper till att sänka totalkostnaden och minska miljöpåverkan för våra kunder. Vi ser att detta projekt passar perfekt in i vår strategi - säger Andreas Pihl, teknisk direktör Nefab Group.

– För Sveaskog är det intressant då vi i projektet utvecklar ett nytt användningsområde för vår bioråvara. Vi ser också att vi med projektet bidrar till att minska användningen av fossilbaserad plast- säger företagets forskningschef, Ann-Britt Edfast

– Ett väldigt intressant projekt där vi tror att konsortiet kan visa att man kan få billigare och bättre produkter med biobaserade material, säger Tommy Öman projektledare hos Swerea SICOMP. 

Kontakt:

  • Swerea, Tommy Öman, tommy.oman [at] swerea.se, 076-784 43 03
  • BLB, Tomas Burman, tomas.burman [at] blbindustries.se, mobil: 076- 046 56 71
  • EcoRub, Åke Paulsson, ake.paulsson [at] ecorub.se, 070-663 41 74
  • Nefab, Andreas Pihl, andreas.pihl [at] nefab.com,  +852 52255144
  • Sveasskog, Ann-Britt Edfast, ann-britt.edfast [at] sveaskog.se, 070-277 00 84

Om företagen:

BLB Industries bygger stora industriella 3D skrivare som för utskrifterna använder granulat vilket erbjuder  kostnadseffektiva lösningar och möjlighet att uppnå kundspecifika materialegenskaper.

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Nefab är en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att designa, producera och leverera kompletta förpackningslösningar som minskar kunders totala kostnader samt minimerar deras miljöpåverkan. Koncernen är en ledande leverantör av förpackningslösningar till segmenten telekom, energi, industri, fordon, medicinteknik samt flygindustri.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av Sveriges skogar. Svenska staten är ägare. Företaget säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster.

Swerea SICOMP, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom polymera fiberkompositer. Här finns kompetens och resurser för att möta industrins behov för biobaserade kompositer. 

PDF iconLadda ner nyhet som PDF (86.56 KB)