Slambädd på SSAB i Luleå
Slambädd på SSAB i Luleå

Lagrat slam kan bli nytt råmaterial

26 juni, 2018

Hundra procent återvinning – det är målet i ett nytt projekt som industriforskningsinstitutet Swerea MEFOS driver. I projektet utvecklas och demonstreras en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft/slam och göra användbara produkter.

Vid svensk malmbaserad stålproduktion genereras årligen ungefär 25 000 ton masugnsslam från råjärnstillverkning i masugn. Trots ett högt innehåll av värdefulla element som järn (ca 35 %) och kol (ca 20 %) deponeras idag allt masugnsslam eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga interna processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellet med ca 15 000 ton per år. 

I projektet Optifines, som drivs av Swerea MEFOS, ska ett koncept för hundra procent återvinning av zinkinnehållande stoft/slam utvecklas och demonstreras. En ny försöksanläggning byggs på Swerea MEFOS där pilotförsök för upparbetning av masugnsslam med Oxyfines-teknik ska genomföras. 
Resultatet blir en internt återvinningsbar zinkfri produkt samt ett zinkrikt stoft som är lämpligt som råvara i extern zinkframställning. Stoftet kommer att utvärderas som råvara hos Boliden Mineral och den zinkfria produkten utvärderas hos SSAB genom industriförsök. 

− Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger projektledare Katarina Lundkvist på Swerea MEFOS. 

Projektet finansieras av Energimyndigheten med ca fem miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

Fakta - Oxyfines-tekniken
Oxyfines-tekniken för recirkulering av stoft och slam i industriprocesser har utvecklats av AGA Linde. Tekniken är relativt enkel och kostnadseffektiv där bl.a. zink och bly separeras ut genom förångning till ett stoft, medan icke förgasningsbara beståndsdelar som t.ex. järn bildar en inom stålverket återvinningsbar bottensats. Metoden har hög separationsgrad och kräver ingen förbehandling av slammet.