swereaiv plastföremål

Miljonbidrag till utbildning om hållbara material

28 augusti, 2018

Swerea IVF har beviljats 1 020 000 kronor av Naturvårdsverket för en företagsutbildning som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror. Syftet med utbildningen är att få företag att börja fundera på vilka av deras fossilbaserade produkter som kan vara lämpliga att byta ut till mer hållbara alternativ, säger Erik Perzon, forskare på Swerea IVF.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag, som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter. Med hållbara material avses här biobaserade, återvinningsbara och återvunna material.

-I branschen finns en utbredd uppfattning om att biobaserade eller återvunna material inte kan konkurrera med den kvalitet och prestanda som fossila material levererar. Detta har tidigare varit helt riktigt, men nu börjar de alternativa materialen komma ikapp. Det är därför vi anser att en informations- och utbildningsinsats ligger rätt i tiden just nu. Det finns möjligheter för företag i flera branscher att bli först med att erbjuda alternativa hållbara materiallösningar och därmed skaffa sig marknadsfördelar mot sina konkurrenter, säger Erik Perzon

Projektet  är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast.

−Både EU´s plaststrategi och regeringens egen plastutredning pekar på att efterfrågan på återvunnen plastråvara och förnybara råvaror måste öka. Ett sätt att åstadkomma det är att stödja plastproducenterna och de företag som designar plastprodukter att göra en omställning från fossil råvara till hållbara alternativ, säger Jon Engström, chef för Återvinningsenheten på Naturvårdsverket.

Frågan om vad som är hållbart i detta sammanhang är dock väldigt komplex, samtidigt som företagens möjligheter till omställning också påverkas av deras befintliga produktdesign, underleverantörer, gällande krav, produktionsprocesser etc. I en dialog med branschens aktörer har det framkommit att det finns ett behov av kunskapshöjning hos företagen för att klara den här utmaningen.

Initiativet kommer från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

Utbildningen planeras starta innan årsskiftet.