Historiska foton och urklipp Swerea
Ett urval av historiska bilder från Swerea

Swereas historia

Swereas historia är en berättelse som går hand i hand med industrins utveckling från tidigt 1900-tal fram till idag. En historia som börjar med Sveriges första forskningsinstitut.

Sveriges första forskningsinstitut

1921 grundas Metallografiska institutet i Stockholm, under rådande god stålkonjunktur. Institutet bildas av Jernkontoret och blir Sveriges allra första forskningsinstitut. Institutet byter senare namn till Institutet för metallforskning och behåller namnet fram till årsskiftet 2005/2006. Då slås verksamheten ihop med Korrosionsinstitutet och blir Korrosions- och metallforskningsinstitutet (KIMAB). Idag Swerea KIMAB.

Industrin i krig och fred

Trots lågkonjunktur växer svensk industri snabbt under mellankrigstiden och när andra världskriget bryter ut har Sverige ett av världens högsta BNP. När freden äntligen sluts 1945 inleds vad som kommit att kallas den svenska industrins guldålder. Under denna tid grundas ytterligare tre forskningsbolag.

Svensk industris guldålder

1963 bildas Stiftelsen för Metallurgisk Forskning och 1965 invigs Metallurgiska Forskningsstationen (MEFOS) i Luleå. Syftet är att främja naturvetenskaplig forskning och utveckling inom järnmalmsindustrin.

Nästan samtidigt som ljusbågsugnen i Luleå startas, av dåvarande finansminister Gunnar Sträng, grundas Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF) i Göteborg för att stödja tillverkningsindustrin inom metallbearbetning. Stegvis utvecklas verksamheten och en viktig profil blir förmågan att koppla ihop kompetenser för arbete på systemnivå inom materialhantering, CAD-CAM, elektronikproduktion och arbetsmiljö.

Industrin växer nu mycket snabbt och tillverkningen på Sveriges fabriksgolv ökar med nästan fem procent per år. För att främja fortsatt utveckling bildas i mitten av 60-talet branschföreningen och forskningsinstitutet Svenska Gjuteriföreningen.  När kunskaperna efterfrågas alltmer internationellt byter institutsdelen namn till SweCast AB.

Konkurrensen hårdnar

Under 1980-talets ökande globalisering hårdnar konkurrensen när nya icke-traditionella industriländer börjar agera på världsmarknaden. Sveriges tillväxt bromsas in rejält. Under denna tid bildas SICOMP, ett bolag med syfte att stärka konkurrenskraften inom avancerad kompositforskning.

Vid 2000-talets början fortsätter förutsättningarna försvåras för många forskningsinstitut genom den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden. Det statliga ägarbolaget IRECO, som haft ägarandel i vissa institut, får i uppdrag att omvandla instituten från stiftelser till aktiebolag.

En samlad forskningskoncern

2005 bildas bolaget Swerea för att samla instituten inom material- och verkstadsteknik med de ingående dotterbolagen Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. År 2012 bytte IRECO namn till dagens RISE (Research Institutes of Sweden) och samma år förvärvade Swerea Swerea MEFOS. Swerea är sedan dess en industriforskningskoncern med fem dotterbolag.