Varför behövs ett nätverk?

Förbränningsanläggningar utsätts för extrema förhållanden och korrosiva miljöer av många olika slag, vilket kan ge skador som bl. a orsakar driftsstopp. Detta gäller vare sig det berör pannan med dess extrema temperaturer, efterföljande rökgassystem med förutsättningar för kondenskorrosion, eller vattenångcykeln med dess förhållandevis höga temperaturer och tryck.

Även distributionsnät av fjärrvärme eller fjärrkyla löper risk för att utsättas för korrosionsproblem, bl. a med anledning av korrosion från utsidan p.g.a. blottlagda ytor eller mikrobiell korrosion från insidan.

Förutsättningarna för korrosion variera kraftigt från anläggning till anläggning beroende på exempelvis bränsle, material, reningssteg eller tillsatser av olika slag, exempelvis svavel till bränslet eller fosfater till pannvattnet. Det är därför av stor vikt att utnyttja de erfarenheter som kan erhållas från förbränningsanläggningarna. Genom att se till att denna kunskap görs tillgänglig på lämpligt sätt för anläggningsägare och tillverkare, kan korrosionsproblemen i förbränningsanläggningarna minimeras.

Medlemskap

Nätverket administreras av Swerea KIMAB, och vänder sig främst till företag som äger, driver eller konstruerar förbränningsanläggningar. Men även andra aktörer inom detta område, som exempelvis leverantörer av service, utrustning och material, har nytta av ett medlemskap.

Detta ingår bl.a. i medlemskapet:

 • Tillgång till ett nätverk för utbyte av erfarenhet och för en naturlig kontaktyta med berörda inom området
 • Minst ett seminarium per år med erfarenhetsutbyte och forskningsresultat
 • Tillgång till nätverkets hemsida, där det går att erhålla rapporter av Swerea KIMAB med koppling till korrosion i förbränningsanläggningar samt föredrag från de årliga seminarierna inom nätverket
 • Informell, lättillgänglig och prioriterad kontaktväg för Swerea KIMABs tjänster
 • Möjlighet till tjänster bl. a i form av bestämning av syradaggpunkt, materialexponering, support vid materialfrågor och mer omfattande litteraturstudier enligt separat prislista
 • Möjlighet att påverka forsknings- och utredningsverksamheten inom området ”Korrosion i förbränningsanläggningar”

Kompetens

Exempel på frågor vi har erfarenhet av är:

 • Skadefall, konsultuppdrag och utredningar med avseende på korrosion och materialval i allmänhet
 • Korrosion på överhettare
 • Kondenskorrosion i samband med våt rökgasrening och i rökgaskanaler
 • Magnetitbildning, konditioneringsmedel och spänningskorrosion på ångsidan
 • Mikrobiell korrosion i fjärrvärme- och fjärrkylenät
 • Korrosion hos polymera material
 • Mekaniska skador som krypning och utmattning
 • Livslängdsbedömning
 • Exponering i aktuell miljö hos kund

Dessutom har vi:

 • Ett flertal avancerade analysinstrument
 • Utrustning för exponering i extrema miljöer
 • Europas största litteratursamling med avseende på korrosion
 • Ett stort kursutbud (som kan anpassas för undervisning hos kund)

Broschyr

Broschyr om nätverket: PDF iconKorrosionsnätverk för förbränningsanläggningar.pdf 

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.