Produktionsutveckling

Swerea samordnar och driver en mötesplats där forskning inom produktionsutveckling omsätts till metoder. Produktionslyftet används i företag som vill införa nya sätt att arbeta för att bli mer konkurrenskraftiga.

Arbetet sker inom ramen för den nationella satsningen Produktionslyftet, där Teknikföretagen och IF Metall är intressenter. Samverkan sker med Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, IUC, Högskolan i Gävle och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Implementera mer konkurrenskraftiga arbetssätt

Huvuddelen av deltagarna är tillverkande företag med 10-300 anställda, ibland fler.  Vi har utvecklat en metodik för hur man lär ut och inför förändrade arbetssätt. Varje företag deltar under 18 månader. Till förfogande har vi coacher som ute på företagen fungerar som stöd i förändringsarbetet. Insatserna har hittills finansierats av Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket samt av företagen själva.

Några typiska programpunkter är etablering av samsyn och drivkraft hos ledning, nyckelpersoner i förändringsarbetet och facklig organisation inför utmaningen att anta och införa nya arbetssätt - exempelvis daglig styrning, värdeflödesanalys och förbättringsgrupper.

Hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programmet vidareutvecklas ständigt, just nu pågår arbete med en breddning i företagsstorlek och bransch och fördjupning av innehåll. Hållbarhetsfrågorna integreras nu i produktionen och arbetsmiljöfrågor kopplas till produktionsfrågor för att nå långsiktiga lösningar som passar både personal och företag.

Produktionslyftet utvecklas samtidigt till en gemensam mötesplats för institutens och högskolornas forskning inom produktionsutveckling, vars resultat löpande kan förbättra Produktionslyftets utbud.